Y

y adv (= « à cet endroit »)  i (li, lhi, ié). Vous y allez ? i anatz ? (li anatz ?). Vas-y toi plutôt, vai-i tu puslèu (vai-li tu puslèu). Il n’y voit pas, i vei pas (li vei pas, ié vei pas).

y pron pers (= « à ça ») i (li). J’y ai pensé, i ai pensat (li ai pensat). Vous y pensez, i pensatz (li pensatz, ié pensatz).

yeux > œil

yoga nm iòga

Yssingeaux n Sinjau